Aktualności

                          Augustów, 03 kwietnia 2020r.

 

Instrukcja  dla  podmiotów pieczy zastępczej, zwłaszcza placówek opiekuńczo- wychowawczych w sytuacji rozpowszechniania się choroby COVID – 19

 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do przejęcia funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez w stosunku do swoich wychowanków w przypadku zawieszenia działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych lub
  w przypadku powrotu wychowanków z tych placówek;
 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wprowadzanych
  w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa w stosunku do wychowanków powracających z wyżej wymienionych placówek, jak również pozostałych wychowanków przebywających w placówce czy też rodzinnej formie pieczy zastępczej;
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii zabezpieczenia dzieci przed zarażeniem COVID-19, zaleca się ściśle współpracować z właściwymi terytorialnie służbami sanitarnymi;
 4. W związku z wejściem w życie z dniem 25 marca br. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493), zawierającym wytyczne odnośnie metod i technik nauczania na odległość oraz innych form realizacji zadań edukacyjnych zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na  zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć edukacyjnych przez dyrektorów placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze;
 5. Podjęcie skutecznych działań w celu uniemożliwienia wstępu na teren placówek osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności podmiotu (odwiedziny), a także – informowanie małoletnich z tych placówek o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego
  w powyższym zakresie.

 

Augustów, 26 marca 2020r.

Ogłoszenie

W związku z rozprzestrzeniającą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakaźną chorobą COVID-19 w załączeniu przedstawiamy kilka zasad postępowania w zakresie utrzymania właściwych standardów higienicznych ograniczających możliwość potencjalnego zakażenia.

Ulotka_wirus_web_01.pdf

 

Augustów 26 marca 2020r.

Komunikat

Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) osoby poddane izolacji, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie będą mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon) pod numerami telefonów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

 1. psycholog – Pani Alicja Klebanowska pod  numer telefonu: 604 710 264 w środy i piątki w godzinach od 16:00 do 18:00;
 2. psycholog - Pani Magdalena Truszkowska pod numer telefonu: 518 269 991 w poniedziałki w godzinach od 14:30 do 16:30.

Można też wysłać sms-a z prośbą o kontakt, wówczas psychologowie w miarę możliwości sami skontaktują się z Państwem.

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Augustowie

 1. psycholog – nr tel. 604 710 264 w godzinach do 12:00 do 16:00
 2. psycholog – nr tel. 601 640 631 w godzinach do 8:00 do 12:00
 3. psycholog – nr tel. 509 140 181 w godzinach do 12:00 do 16:00
 4. psycholog – nr tel. 504 547 597 w godzinach do 8:00 do 12:00.

 

 

Augustów 18.03.2020 r.

Komunikat

Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) od dnia 18 marca 2020r. do odwołania udzielanie porad psychologicznych oraz terapii obywać się będzie  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon).

W związku z powyższym :

 1. w celu uzyskania porady psychologicznej osobom zgłaszającym się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie należy dzwonić bezpośrednio do psychologa – Pani Alicji Klebanowskiej pod  numer telefonu: 604 710 264 w środy i piątki w godzinach od 16:00 do 18:00;
 2. w celu skorzystania z poradnictwa i terapii psychologicznej przez osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej należy dzwonić bezpośrednio do psychologa - Pani Magdaleny Truszkowskiej pod numer telefonu: 518 269 991 w poniedziałki w godzinach od 14:30 do 16:30.

Można też wysłać sms-a z prośbą o kontakt, wówczas psychologowie w miarę możliwości sami skontaktują się z Państwem.

 

Augustów 12.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon).

W związku z powyższym, w celu uzyskania porady prawnej należy dzwonić bezpośrednio do radcy prawnego pod numer telefonu 732 716 683 w poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00 oraz w piątek w godzinach od 13.00 do 16.00. Można również wysłać SMS-a z prośbą o kontakt, wówczas radca prawny w miarę możliwości skontaktuje się z Państwem.

                                                                                              mgr Andrzej Zarzecki

                                                                                  Dyrektor PCPR w Augustowie

 

Augustów 12.03.2020 r.

 

Apel do mieszkańców

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu augustowskiego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie do spraw najpilniejszych i najbardziej koniecznych.
Wszystkie inne kwestie, w miarę możliwości proszę załatwiać poprzez kontakt telefoniczny lub w formie elektronicznej.

Dane kontaktowe na naszej stronie głównej.
 

 

Augustów 12.03.2020 r.

 

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem od dnia 13.03.2020r. do odwołania spotkania rodzin zastępczych z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej odbywać się będą w siedzibie PCPR Augustów, ul. Młyńska 52.

 

Augustów 11.03.2020 r.

SZKOLENIE ODWOŁANE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, iż szkolenie pt. „Kryzysy wieku dorastania. Zrozumieć nastolatka” zostaje odwołane.

 

Augustów 11.03.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r., w poniedziałki w godzinach od 14:30 do 16:30, w Pracowni Psychologicznej SENSODIA w Augustowie, przy ul. Śródmieście 17A, będzie możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczych.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 789 279 977, w celu uzgodnienia terminu wizyty.

 

Augustów 09.03.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w szkoleniu

pt. „Kryzys wieku dorastania. Zrozumieć nastolatka”.

 

Szkolenie odbędzie się dnia 17 marca 2020 r. o godz. 16.30 w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52.

 

 

Augustów, 28.02.2020 r.

 

Augustów, 27.01.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Augustowie informuje, iż rusza kolejna edycja Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2020 roku.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą do dnia
14 lutego 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów.

Więcej informacji na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz w zakładce pomoc niepełnosprawnym – Program wyrównywania różnic między regionami.

 

Augustów, 20.01.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w 2020 roku o dofinansowanie ze środku PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd". W bieżącym roku znacząco ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/]
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w aplikowaniu o środki PFRON poprzez SOW mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777), portalu edukacyjno-informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl). Pomocą służą również pracownicy PFRON w punktach informacyjnych, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach Funduszu, gdzie na dedykowanych stanowiska można złożyć elektroniczny wniosek. Wszystkie osoby z niepełnosprawnością gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej – bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.


Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w 2020 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/ ] lub na stronie PCPR w Augustowie, w zakładce Pomoc niepełnosprawnym - Program „Aktywny samorząd”.

 

 

Augustów, 03.01.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, że od 2 stycznia 2020 roku można składać w siedzibie PCPR w Augustowie wnioski na dofinansowanie zadań wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zasady dofinansowania oraz druki wniosków dostępne są w zakładce „Druki do pobrania” oraz w zakładce „Pomoc niepełnosprawnym”.

 

Augustów 03.01.2020 r.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz wniosek dotyczący dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przez Internet - szybko i bez wychodzenia z domu.

Wymagane:

Więcej informacji na stronie internetowej PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

 

 

Informacje:

Poradnik Klienta:

Nasza strona w:

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Ważne Linki: