Poradnik Klienta:

Informacje:

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON

   

II. Warunki uzyskania dofinansowania

Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych może ubiegać się:

osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

jeżeli

likwidacja bariery jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych nie może ubiegać się osoba która:

 1. ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 2. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie,
 3. w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na te cele środki
  z PFRON

   

III. Wysokość dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
   

IV. Informacje dodatkowe

 1. Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
 2. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji powodujące jej izolację w społeczeństwie.
 3. Druki wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej https://pcpr.augustow.pl/ oraz w siedzibie Centrum – ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów.
 4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych może określić limit dofinansowania
  w zależności od posiadanych środków.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek bariery techniczne.pdf

2. Zaświadczenie lekarskie bariery techniczne.pdf

3, Wniosek bariery w komunikowaniu się.pdf

4, Zaświadczenie lekarskie bariery komunikowaniu się.pdf

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: