UCHWAŁA NR 684/99/2021

ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) na łącznie 130 miejsc

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) uwzględniając wyniki prac Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 659/97/2021 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 29 listopada 2021 r.

§ 2.  Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) na łącznie 130 miejsc zleca się Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa,
na okres od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2026r.

§ 3. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w § 2, nastąpi w drodze umowy, do zawarcia, której upoważnia się Starostę Augustowskiego – Jarosława Szlaszyńskiego i Wicestarostę Dariusza Jana Szkiłądzia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Jarosław Szlaszyński

/podpis  nieczytelny/

Członkowie Zarządu:

  1. Dariusz Jan Szkiłądź              /podpis nieczytelny/
  2. Marek Dobkowski                             /nieobecny/
  3. Tadeusz Drągiewicz              /podpis nieczytelny/
  4. Waldemar Jedliński               /nieobecny/

 


 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 653/96/2021 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 22 listopada 2021 r.

 

Zarząd Powiatu w Augustowie

 

na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.),

 

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania własnego Powiatu Augustowskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) na łączenie 130 miejsc.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 653/96/2021

 

 


 

 

 

Poradnik Klienta:

Informacje:

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: