Poradnik Klienta:

Informacje:

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON
   

II. Warunki uzyskania dofinansowania:

Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba:

 1. posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy
  w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

jeżeli

 1. likwidacja bariery jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
  a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem
 2. ma trudności w poruszaniu się;
 3. jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie

Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może ubiegać się osoba która:

 1. ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 2. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.
   

III. Wysokość dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
   

IV. Informacje dodatkowe

 1. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym, a którą bez zbędnego wysiłku mogą pokonać osoby pełnosprawne.
 2. Druki wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej https://pcpr.augustow.pl/ oraz w siedzibie Centrum – ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów.
 3. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych może określić limit dofinansowania w zależności od posiadanych środków.
   

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek - likwidacja barier architektonicznych.pdf

2. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE-likwidacja barier architektonicznych.pdf

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: