Poradnik Klienta:

Informacje:

Augustów 11.03.2020 r.

OGŁOSZENIE – Psycholog dla rodzin zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż od dnia 16.03.2020 r., w poniedziałki w godzinach od 14:30 do 16:30, w Pracowni Psychologicznej SENSODIA w Augustowie, przy ul. Śródmieście 17A, będzie możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczych.

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 789 279 977, w celu uzgodnienia terminu wizyty.

Rodzinna piecza zastępcza

 1. Informacje ogólne

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi interweniować państwo. Wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.
Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych, którzy gotowi są podjąć opiekę nad pokrzywdzonymi przez los dziećmi.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

• traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
• zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
• zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
• zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
• zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
• zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
• umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Powołana na mocy postanowienia sądu do sprawowania opieki nad dziećmi rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy nad powierzonym ich opiece dzieckiem. W sytuacji ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców nadal pozostają oni opiekunami prawnymi dziecka i zachowują prawo do decydowania w ważnych kwestiach dotyczących m.in. jego leczenia, kształcenia, złożenia wniosku o wydanie paszportu, udzielają zgody na wyjazd dziecka poza granice kraju. W przypadku, gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej koniecznym jest ustanowienie przez sąd opieki prawnej dla dziecka.
Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi prawno-rodzinnych pomiędzy opiekunami, a dzieckiem, takich jak w przypadku przysposobienia, dziecko nie staje się dzieckiem rodziny zastępczej. Pomiędzy rodziną zastępczą a dzieckiem nie powstają obowiązki i uprawnienia alimentacyjne, nie następuje dziedziczenie z mocy ustawy.
Ważne:
- rodzina zastępcza to nie adopcja,
- opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,
- dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić,
- dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby,
- troska o cudze dzieci nie jest tym samym co troska o dziecko własne,
- dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności,
- większość z tych z dzieci wymaga większej niż przeciętne dziecko uwagi i uczucia, wymaga zatem więcej
zrozumienia i cierpliwości,
- dzieci w pieczy zastępczej potrzebują także utrzymywania więzi z rodziną biologiczną.

 

 1. Jak zostać rodziną zastępczą
 1. Aby zostać rodzicem zastępczym trzeba chcieć pracować z dziećmi, pomagać im, być otwartym na ich potrzeby, a przede wszystkim trzeba rozumieć dziecko.
  Dodatkowo należy spełniać określone przepisami warunki:

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które zgodnie z art. 42 ust. 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
   
 2. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
  Osoby spełniające powyższe wymagania biorą udział w profesjonalnym szkoleniu prowadzonym przez trenerów rodzin zastępczych, podczas którego zdobywają wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi, uzyskują informacje o prawnych regulacjach dotyczących pieczy zastępczej, pogłębiają wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, zwiększają umiejętności opiekuńcze i wychowawcze oraz umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji. Odbywają też praktyki w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka oraz poznają inne rodziny zastępcze.
  Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia i zaświadczenie kwalifikacyjne.
  Ostateczną decyzję o utworzeniu rodziny zastępczej dla konkretnego dziecka bądź dzieci podejmuje sąd.
  Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Augustowie - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: p. Monika Pacuk (ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów) lub pod numerem telefonu 87 643 20 71 i 508 547 681 poniedziałek-piątek od 730 do 1530.
 1. Formy wsparcia dla rodzin zastępczych

Każda istniejąca i nowopowstająca rodzina zastępcza może skorzystać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ze specjalistycznego wsparcia w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego, a także możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia, szkoleniach oraz otrzymać wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Grupy wsparcia

Grupa wsparcia to forma wsparcia psychospołecznego, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, wymieniają poglądy, informacje oraz mają szansę spotkać inne osoby, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele.

Grupy wsparcia organizowane przez PCPR w Augustowie prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, aby służyć wsparciem, radą, pomocą, informacją oraz ubogacać i wzmacniać metody pracy z dziećmi. Szeroko rozumianym celem grupy jest wzrost świadomości uczestników na temat siebie (osobistych pragnień, dążeń, celów życiowych), jak również zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących, odmiennych i niecodziennych. Grupę wsparcia tworzą ludzie doświadczający podobnych trudności w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, a także sytuacjami nietypowymi, odbiegającymi od zwykłych zachowań. Grupa bywa swoistym laboratorium, w którym uczestnicy doświadczają obecności innych osób i pod czujnym okiem prowadzącego, wspólnymi siłami, w atmosferze zaufania, zrozumienia i wzajemnej życzliwości mogą podzielić się swoimi problemami z grupą. Poczucie obcowania z innymi, wymiana cennych doświadczeń, akceptacja uczuć i emocji, towarzysząca spotkaniom, sprzyja doświadczaniu siebie, innemu spojrzeniu na problem i otwarciu na inne sposoby wyjścia z trudności. Spotkania grup wsparcia są organizowane w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 17.00 w budynku PCPR w Augustowie, ul. Młyńska 52.

Szkolenia

Dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Augustowskiego PCPR w Augustowie - organizator rodzinnej pieczy zastępczej organizuje szkolenia. Prowadzone są one przez specjalistów różnych dziedzin i obejmują obszary ważne dla opiekunów oraz wychowanków pieczy zastępczej. Znalazły się wśród nich tematy z zakresu zaburzeń zachowania, uzależnień, cyberprzemocy, komunikacji, mediacji, wspomagania rozwoju dzieci i szereg innych. Szkolenia mają formę zarówno wykładów, jak i warsztatów, w zależności od potrzeb oraz specyfiki podejmowanego zagadnienia.

Wsparcie Koordynatora RPZ

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i jego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin zastępczych w realizacji zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także współpraca z pełnoletnimi wychowankami rodzinnych form pieczy zastępczej i wspieranie ich w procesie usamodzielnienia.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

• udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

• przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

• pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia,

• zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

• organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,

• zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

• udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

• przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: