Poradnik Klienta:

Informacje:

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z dnia 28 lutego  2022r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2022r. poz. 292). Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 447 z późn zm), od dnia 1 czerwca 2022r. wysokość kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych wynosi:

 1. 785 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 2. 1189 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 239 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 1. dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dziecka umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 2. świadczenia na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływa na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa i prowadzący rodzinny dom dziecka może otrzymać środki finansowe:

 1. na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
 2. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym.

 

WNIOSKI - DRUKI DO POBRANIA:

 

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: