Nasza strona w:

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Ważne Linki:

 

Augustów 04.03.2021r.

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków PFRON.

Osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie to: studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Więcej informacji o projekcie pod adresem:

Fundacja Znajdź Pomoc

al. Rzeczypospolitej 2/U-2

02-972 Warszawa

e-mail: absolwent@znajdzpomoc.pl

tel. 577912888 lub 22 2992928

 

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

 

Augustów 03.01.2020 r.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz wniosek dotyczący dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przez Internet - szybko i bez wychodzenia z domu.

Wymagane:

Więcej informacji na stronie internetowej PFRON: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

 

Od 2 stycznia 2020 roku można składać w siedzibie PCPR w Augustowie wnioski na dofinansowanie zadań wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zasady dofinansowania oraz druki wniosków dostępne są w zakładce „Druki do pobrania” oraz w zakładce „Pomoc niepełnosprawnym”.

 

Zasady udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Ustala się zasady dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Powiatu Augustowskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

2. Celem wprowadzenia w.w. zasad jest zapewnienie prawidłowej gospodarki środkami PFRON,w tym ich celowości, racjonalności oraz efektywności oraz właściwego wykonania zadań określonych w przepisach art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019r poz.1172 z późn. zm.), biorąc pod uwagę przewidywaną ograniczoną wysokość środków finansowych dostępnych na realizację zadań ustawowych oraz przewidywane potrzeby osób niepełnosprawnych, które znacznie przekraczają możliwości finansowe Funduszu.

3. Zasady stosuje się do wniosków o dofinansowanie złożonych przez osoby niepełnosprawne od1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz wniosków złożonych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do dnia 30 listopada 2019 r. na zadania zaplanowane do realizacji w 2020 r.

4. Wzory wniosków określone są przez Centrum wraz z koniecznymi załącznikami i rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych Funduszu.

5. Centrum zastrzega sobie możliwość weryfikacji ceny przedmiotu dofinansowania w przedstawionej przez Wnioskodawcę ofercie cenowej oraz przyznanie dofinansowania do zakupu sprzętu wg. średniej ceny rynkowej.

Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

1) Centrum – oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
2) Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3) Osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
4) Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
5) Rozporządzeniu – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
6) Rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – oznacza to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

INFORMACJE OGÓLNE:

  1. Zarządzenie Nr 18/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 roku
    w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

    Zarządzenie - zasady dofinansowań ze środków PFRON w roku 2020.
  2. Katalog urządzeń, robót i innych czynności podlegających dofinansowaniu ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

 

 

Informacje:

Poradnik Klienta: