OSOBY USAMODZIELNIANE

Informacje dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczo - terapeutyczną  - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm.).

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny                 do dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwaną „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1) przyznaje się pomoc na:

 a) kontynuowanie nauki,

 b) usamodzielnienie,

c) zagospodarowanie,

2) udziela się pomocy w uzyskaniu:

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,

 b) zatrudnienia,

 3) zapewnia pomoc prawną i psychologiczną.

 • POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI

Pomoc ta przyznawana jest w wysokości 595 zł miesięcznie. Otrzymuje ją osoba usamodzielniana, jeżeli kontynuuje naukę: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia lub u pracodawców w celu przygotowania zawodowego. Pomoc ta przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu lub przygotowania zawodowego i przyznawana jest na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

 • POMOC NA USAMODZIELNIENIE

Pomoc ta jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. W przypadku gdy dochód przekracza tę kwotę, można przyznać pomoc, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej (na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu uzyskaną w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku., podzieloną przez liczbę tych osób.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 1. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 921 zł.
 2. Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
 1. nie mniej niż 7 839 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 2. nie mniej niż 3 921 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat,
 3. nie mniej niż 1 961 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 

 1. Pomoc na zagospodarowanie nie mniej niż 1 782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie mniej niż 3 563 zł.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu nauki.

W uzasadnionych przypadkach może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

 • POMOC NA USAMODZIELNIENIE 

na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przysługuje w wysokości:

 1. 7 348 zł (400% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 2. 7 348 zł (400% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat,
 3. 3 674 zł (200% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat,
 4. 1 837 zł (100% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy przysługuje w wysokości:

 1. 5 511 zł (300% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. instytucjach przez okres powyżej trzech lat,
 2. 3 674 zł (200% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. instytucjach przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat,
 3. 1 837 zł (100% podstawy) – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w ww. instytucjach przez okres od roku do dwóch lat.

Pomoc na zagospodarowanie

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 5 511 zł (300% podstawy).

W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się w wysokości 5 511 zł (300% podstawy).

Ważne:
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej:

 1. samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (200% x 776 zł = 1 552 zł),
 2. w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (200% x 600 zł = 1 200 zł).

Poradnik Klienta:

Informacje:

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: