Poradnik Klienta:

Informacje:

ZASADY DOFINANSOWANIA USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także jeżeli realizacja tych usług umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Potrzeba korzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.
 2. W związku ze przewidywanym niedoborem środków Funduszu wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia z zastrzeżeniem, iż wysokość dofinansowania w 2020 r. w powiecie augustowskim nie może być wyższa niż 50 zł za godzinę jej świadczenia. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych
 3. Osoba niepełnosprawna wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika może złożyć w każdym czasie.
 4. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 5. Na podstawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawiera się umowę określającą kwotę dofinansowania (ilość godzin), termin i miejsce realizacji usługi.
 6. Wyboru tłumacza dokonuje osoba niepełnosprawna. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków Funduszu może wykonywać osoba, która jest tłumaczem przysięgłym, zarejestrowana przez Wojewodę, która prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku zgłoszenia się osoby (tłumacza) nie spełniającej powyższych wymogów, dofinansowanie nie przysługuje.
 7. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową.
 8. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza w organach administracji publicznej.
 9. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się
  o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 10. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania, jego zakresie, wysokości lub odmowie dofinansowania podejmuje Dyrektor Centrum.
 1. Od odmowy o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie
  w rozumieniu przepisów KPA.

 

DYREKTOR

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Augustowie

/-/ mgr Andrzej Zarzecki

 

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: