Poradnik Klienta:

Informacje:

SPRZĘT REHABILITACYJNY

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON

II. Warunki uzyskania dofinansowania

Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się: osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r., stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

jeżeli:

 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego nie może ubiegać się osoba która:

 • ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.

III. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

IV. Informacje dodatkowe

 1. Druki wniosków o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej https://pcpr.augustow.pl/ oraz w siedzibie Centrum – ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów.
 2. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych może określić limit dofinansowania
  w zależności od posiadanych środków.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. WNIOSEK sprzęt rehabilitacyjny.pdf

2. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE sprzęt rehabilitacyjny.pdf
 

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: