Augustów, 20.01.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w 2020 roku o dofinansowanie ze środku PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd". W bieżącym roku znacząco ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/]
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w aplikowaniu o środki PFRON poprzez SOW mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777), portalu edukacyjno-informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl). Pomocą służą również pracownicy PFRON w punktach informacyjnych, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach Funduszu, gdzie na dedykowanych stanowiska można złożyć elektroniczny wniosek. Wszystkie osoby z niepełnosprawnością gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej – bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.


Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w 2020 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/ ] lub na stronie PCPR w Augustowie, w zakładce Pomoc niepełnosprawnym - Program „Aktywny samorząd”.

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku:

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:

a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności -
  do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

d) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Ważne terminy!

1 marca br. – rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31 marca br. – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

31 sierpnia br. – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10 października br. – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/ lub w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52.

 

Poradnik Klienta:

Informacje:

 

 

 

Augustów, dn. 09.02.2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie / Powiat Augustowski realizuje w 2022 roku pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.


W 2022 roku, będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 1. A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu)
 2. A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu ruchu)
 3. A3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)
 4. A4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu)
 5. B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku)
 6. B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 7. B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja wzroku)
 8. B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny lub umiarkowany stopień, dysfunkcja słuchu wraz z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)
 9. B5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
 10. C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 11. C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 12. C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 13. C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 14. C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 15. D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin przyjmowania wniosków w 2022 roku:

 1. Modułu I – od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 2. Modułu II:
 • od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 • do dnia 10 października 2022r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski w wersji papierowej dostępne są i przyjmowane będą również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52,
16-300 Augustów, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

 

 • dostępne w siedzibie PCPR w Augustowie, ul. Młyńska 52,
  16-300 Augustów, tel.: 87 643 20 71, kom. 508 547 653

oraz pod adresem:

 • https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: