Poradnik Klienta:

Informacje:

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON

II. Warunki uzyskania dofinansowania

1. O dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji przedsięwzięcia,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,

2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był,
w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

III. Wysokość dofinansowania i zasady przyznawania dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 60% wartości kosztu przedsięwzięcia.
 2. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie obowiązani są udokumentować posiadanie środków własnych na realizację przedsięwzięcia w wysokości min. 40% kosztów zadania.

IV. Informacje dodatkowe

 1. Druk wniosku o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie internetowej https://pcpr.augustow.pl/ w zakładce „Druki do pobrania” oraz w siedzibie Centrum – ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
 2. Wnioski można składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację przedsięwzięcia.
 3. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych może określić limit dofinansowania
  w zależności od posiadanych środków.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Oświadczenie - załącznik do wniosku.pdf

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe.pdf

3. Wniosek SKRT.pdf

 

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: