Poradnik Klienta:

Informacje:

INFORMACJE OGÓLNE

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie i realizuje zadania z zakresu pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Z pomocy Ośrodka mogą bezpłatnie korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu augustowskiego bez względu na swoją sytuację materialną.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR tj. 7.30 – 15.30, przy ul. Młyńskiej 52, 16 – 300 Augustów, tel.: 87 643 20 71, 508 547 681; e-mail: oik.pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Zadania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

 

 • prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
 • udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego w sytuacjach kryzysowych,
 • w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, osobom doświadczających sytuacji kryzysowej, w tym przemocy w rodzinie, w których istnieje zagrożenie życia lub bezpieczeństwa ze strony otoczenia oraz w sytuacjach wywierających negatywny wpływ na psychikę człowieka i jego rozwój, udzielanie tymczasowego schronienia na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
 • inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, psychoedukacyjnych i terapeutycznych,
 • opracowywanie, realizacja i monitoring powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • opracowywanie, realizacja i monitoring programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • opracowywanie,  realizacja  i  monitoring  programów  korekcyjno - edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i ogółu społeczności lokalnej w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy, wzmacniania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz promowania wzorców prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • współpraca ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz osób i rodzin dotkniętych kryzysem,
 • udzielanie poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, socjalnego, prawnego i rodzinnego na rzecz osób i rodzin w sytuacji trudnej,
 • udzielanie cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej,
 • podejmowanie działań mających na celu wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu przedstawicieli służb i instytucji realizujących zadania na rzecz rodziny – szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb związanych
  z działalnością OIK.

 

 

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: