Poradnik Klienta:

Informacje:

TURNUS REHABILITACYJNY

 

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

II. Warunki uzyskania dofinansowania.

Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

1) O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

2) osoba, która została skierowana na turnus rehabilitacyjny, na wniosek lekarza pod opieką którego się znajduje.

Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

1) O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego nie może ubiegać się osoba która:

 1. ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 2. w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie,
   

III. Wysokość dofinansowania i zasady przyznawania dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od kryterium dochodowego, które oznacza – przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
 2. Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. Kryterium dochodowe o którym mowa nie może przekroczyć:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

4. W sytuacji, gdy dochód przekracza kwoty wskazane w pkt 3, wysokość dofinansowania (również w przypadku dofinansowania dla opiekuna) pomniejsza się o kwotę, o którą dochód uczestnika został przekroczony.

5. O wysokości dofinansowania decyduje sytuacja finansowa wnioskodawcy i posiadany stopień niepełnosprawności. Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu turnusu. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o udział w turnusie, tj.:

a) 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym obowiązującym kwartale, dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

b) 27% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

c) 25% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,

d) 20% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

e) 20% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności; kwota ta obejmuje także dofinansowanie uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej.

6. W turnusie rehabilitacyjnym osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć opiekun pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna w turnusie rehabilitacyjnym.

IV. Informacje dodatkowe

 1. Za turnus rehabilitacyjny finansowany ze środków PFRON uznaje się zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 2. Druk do dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego znajduje się na stronie PCPR https://pcpr.augustow.pl/, oraz w siedzibie Centrum – ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
 3. Wnioski można składać w każdym czasie w godzinach urzędowania PCPR osobiście, drogą korespondencyjną, oraz za pośrednictwem systemu SOW.
 4. Wykaz ośrodków wpisanych do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę i wykaz organizatorów turnusów które posiadają wpis do rejestru organizatorów turnusów znajdują się na stronie www.empatia.mpips.gov.pl
 5. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zasięgnięciu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych może określić limit dofinansowania
  w zależności od posiadanych środków.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

1. Wniosek turnus rehabilitacyjny.pdf

2. OŚWIADCZENIE  - dotyczące opiekuna osoby niepełnosprawnej.pdf

3. OŚWIADCZENIE  - o pobieraniu nauki i niewykonywaniu pracy.pdf

 

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: