Deklaracja dostępności Strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy aktywne w serwisie nie są dostępne za pomocą klawiatury i nie posiadają dostępnej alternatywy (kryteria WCAG: 2.1.1 - Poziom „A”).
 • Brak możliwości zmiany kontrastu strony i wielkości czcionki tekstu (czarne tło - żółte litery, zmiana wielkości czcionek).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Mydlińska.
 • E-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl
 • Telefon: 87 643 20 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
 • Adres: ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
 • E-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl
 • Telefon: 87 643 20 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie mieści się przy ul. Młyńskiej 52.
 2. Do budynku jest jedno wejście od strony ul. Młyńskiej. Do wejścia prowadzą cztery schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Budynek jest piętrowy, nie ma w nim wind, wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji głosowych.
 6. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych .
 7. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://pcpr.augustow.pl/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Planowana jest migracja serwisu do usługodawcy hostingowego zapewniającego zgodność z WCAG 2.1. Obecny usługodawca nie jest zainteresowany rozwojem usługi w kierunku zgodności z WCAG 2.1.

Poradnik Klienta:

Informacje:

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: