Poradnik Klienta:

Informacje:

Poszukujemy kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, którzy chcieliby otoczyć opieką i miłością potrzebujące dzieci.

Jak zostań opiekunem zastępczym ???

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone zarówno małżonkom, jak i osobom samotnym , które:

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej , oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

4. wypełniają obowiązek alimentacyjny –w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

5. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

6. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem , co zostało  potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa,

7. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego , fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Okoliczności, o których mowa powyżej ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

NA WSZYSTKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI UDZIELIMY ODPOWIEDZI!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!!!

Tel. 87 643 20 71, 508 547 681 ; nasz adres e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ !!!!!

05 listopada 2023

Ważne Linki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel.: 87 643 20 71, 508 547 681,
fax: 87 643 20 71
e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Kontakt:

Nasza strona w: