Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

09-06-2010 11:23:21

Uchwała w sprawie nadania statutu PCPR

 
 
Uchwała nr 168/XXVII/09

rady powiatu w augustowie

z  dnia 28 września 2009 roku

w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w AugustowieNa podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Augustowie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 231/XXXII/06 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący  Rady Powiatu

 

Roman Krzyżopolski

09-06-2010 11:19:39

Statut PCPR

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 168/XXVII/09

Rady Powiatu w Augustowie


z dnia 28 września 2009 r.

 

 

 

Statut

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Augustowie

 

 

§ 1.      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, zwane dalej „Centrum", działa w szczególności na podstawie:

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

4)      Uchwały Nr 17/IV/98 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,

5)      niniejszego Statutu.

§ 2.     1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Augustowskiego i prowadzi
         gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
         30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
         zm.).

2.      Centrum używa na tablicach, pieczątkach, formularzach oraz korespondencji nazwy „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie".

3.      Siedzibą Centrum jest: Augustów, ul. Młyńska 52.

§ 3.      1.  Centrum realizuje zadania powiatu w zakresie:

1)     pomocy społecznej,

2)     polityki prorodzinnej,

3)     wspierania osób niepełnosprawnych,

4)     administracji rządowej przypisane do realizacji Centrum.

2.  Podstawową działalnością Centrum jest realizacja zadań określonych
     w szczególności w:

1)      ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

2)      ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),

3)      ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493),

oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych przewidzianych do realizacji Centrum.

§ 4.      1.   Centrum kieruje Dyrektor.

2.      Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz, a ponadto:

1)      organizuje pracę Centrum i sprawuje nadzór nad jego mieniem oraz nad realizacją zadań przez pracowników,

2)      wydaje zarządzenia dotyczące organizacji Centrum,

3)      wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników.

§ 5.      Organizację, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum.

§ 6.      Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Augustowski.

§ 7.      Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Powiatu.

09-06-2010 11:26:20

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego PCPR

UCHWAŁA NR 783/101/2009

 

ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE

 

z dnia 15 października 2009 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

 

 

            Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) w związku z § 5 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 168/XXVII/09 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 września 2009 r., uchwala się, co następuje:

 

 

        § 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

       § 2. Traci moc uchwała Nr 37/8/07 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia
9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

 

       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                              

                    Przewodniczący Zarządu  Powiatu:

                                 Franciszek Wiśniewski

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:                              

1. Jarosław Szlaszyński                     

2. Zbigniew Szymański

3. Adam Medykiewicz

4. Witold Naumowicz

 

09-06-2010 11:32:32

Regulamin Organizacyjny PCPR

Regulamin Organizacyjny

                                                                                                                                      do Uchwały Nr 783/101/2009

                                                                                                                                                   Zarządu Powiatu w Augustowie

  z dnia 15 października 2009 r.                                                                                                                    Załącznik nr 1

 

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Augustowie

2009

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zwane dalej Centrum jest jednostką  organizacyjną Powiatu Augustowskiego, wykonuje zadania własne i zlecone powiatu w zakresie pomocy społecznej.   

         2. Centrum działa w formie jednostki budżetowej.

         3. Siedzibą Centrum jest miasto Augustów.

         4. Zakres terytorialny Centrum obejmuje Powiat Augustowski.

         5. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu w Augustowie.

 

§ 2. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, zwany dalej regulaminem, określa zasady organizacji, oraz strukturę i zakres działania komórek wewnętrznych (zespołów) wchodzących w jego skład.

      

§ 3. 1. Przez sformułowania użyte w regulaminie (określone poniżej), należy rozumieć:

1)      starosta       - Starostę Augustowskiego,

2)      rada             -  Radę Powiatu w Augustowie,

3)      zarząd         -  Zarząd Powiatu w Augustowie,

4)      centrum       - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,

5)      dyrektor      - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,

6)      zespół          - wewnętrzna komórka organizacyjna o składzie wieloosobowym,

                                                 realizująca zadania merytoryczne Centrum,

7)      powiat         - Powiat Augustowski,

8)      ZPIK           - Zespół Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

9)      PFRON       - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 4. 1. Pracą Centrum kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu.

 

       2. W czasie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki i kompetencje przejmuje Zastępca Dyrektora do spraw finansowych - Główny Księgowy.

 

       3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie wymienionych niżej aktów prawnych:

      

1)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.              z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

4)      uchwały Nr 17/IV/98 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,

5)      uchwały Nr 168/XXVII/09 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

 

§ 5. W celu realizacji zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej Centrum współpracuje z organami  administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, policją i prokuraturą, sądem rejonowym, osobami fizycznymi i prawnymi.

 

II. Gospodarka majątkowa i finansowa

 

§ 6. 1. Dyrektor Centrum zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte utrzymanie.

         2. Podstawą gospodarki finansowej centrum jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, opracowany zgodnie z uchwalonym budżetem.

         3. Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej, za zgodność gospodarki finansowej  z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami budżetowymi ponosi Dyrektor.

         4. Centrum prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych przez siebie zadań oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie.

 

III. Zakres, działania i zadania Centrum

 

§ 7. Do zakresu działania Centrum należy wykonywanie:

1)      zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej,

2)      zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych,

3)      zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat,

4)      zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 6, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493),

5)      zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

 

IV. Kierowanie działalnością Centrum

 

§ 8. 1.Pracą Centrum kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa. Dyrektor odpowiada za całokształt pracy Centrum, reprezentuje go na zewnątrz i zapewnia właściwe funkcjonowanie. Przy oznakowaniu spraw Dyrektor używa symbolu „D".

 

           2. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:

1)      organizowanie pracy Centrum, w tym czuwanie nad realizacją i terminowym wykonywaniem zadań wynikających z przepisów,

2)      wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej,

3)      wydawanie zarządzeń w sprawach:

·         związanych z wykonywaniem funkcji Dyrektora Centrum,

·         przewidzianych w przepisach odrębnych,

4)      przygotowanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu dotyczących zakresu działania Centrum,

5)      zapewnienie środków na funkcjonowanie Centrum.

 

           3. Dyrektor pełni bezpośredni nadzór nad następującymi zespołami, które przy oznakowaniu spraw używają symbolu:

             

1)      Zespół Finansowy, Administracji i Kadr - „ZFA";

2)      Zespół Pomocy Stacjonarnej, Środowiskowej Pomocy Dziecku i Pracy z Rodziną - „ZPS";

3)      Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON - „ZPON";

4)      Zespół Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej - „ZOIK".

 

 

V. Organizacja Centrum

 

§ 9.   1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Centrum są zespoły wieloosobowe wymienione w § 8 ust. 3.      

   2. Zespoły podejmują działanie i prowadzą sprawy z zakresu dla nich określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 10.  Zespoły składają się z wieloosobowych stanowisk pracy. Zespołami zarządzają kierownicy.

 

 

§ 11. Kierownicy zespołów organizują pracę i odpowiadają przed Dyrektorem za realizację zadań określonych dla zespołów.

        

VI. Zadania Zespołów Centrum

 

§ 12. Zespół Finansowy, Administracji i Kadr (ZFA)

         Zgodnie z ustawą  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

         

         1. do podstawowych zadań Zespołu należy:

1)      opracowanie projektu budżetu Centrum,

2)      nadzór nad realizacją budżetu Centrum,

3)      sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonywanego budżetu,

4)      prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

5)      prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej budżetu PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,          

6)      prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania środków finansowych,

7)      planowanie i realizacja wydatków osobowych Centrum oraz prowadzenie dokumentacji

                      płacowej,

8)      przygotowanie zasad prowadzenia i realizacji inwentaryzacji,

9)      kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Centrum,

10)  obsługa zakładowego Funduszu Socjalnego,

11)  obsługa finansowo - księgowa Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie,

12)  przeprowadzanie kontroli z zakresu gospodarki finansowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej,

13)  przeprowadzanie kontroli z zakresu gospodarki finansowej (prawidłowe naliczanie średniego  rocznego kosztu) w Domach Pomocy Społecznej w Augustowie ul. 3 Maja 57 i Studzieniczna 2.

14)  kontrola sposobu realizacji zawartych umów z Zarządem Powiatu i Starostą w zakresie  rehabilitacji społecznej.

          

2. w zakresie spraw administracyjnych:

1)      obsługa biura Centrum,

2)      koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych Centrum i Dyrektora,

3)      prowadzenie sekretariatu Centrum,

4)      wdrażanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,

5)      prowadzenia rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora,

6)      prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania Zespołów,

7)      przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

8)      prowadzenie ewidencji ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablic ogłoszeniowych Centrum,

9)      prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów,

10)  przygotowywanie procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,

11)  prowadzenie gospodarki materiałowej Centrum,

12)  prowadzenie i koordynacja działań w zakresie informatyki Centrum i serwisu informatycznego,

13)  zabezpieczenie i przestrzeganie praw autorskich, ochrony danych osobowych,

14)  prowadzenie inwentaryzacji,

15)  zabezpieczenie pomieszczeń biurowych i nadzór nad systemem monitoringu.

 

          3. w zakresie spraw kadrowych:

1)      prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Centrum,

2)      wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych, prowadzenie stosownych  rejestrów,

3)      prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, przebiegu pracy, rent, emerytur, nagród jubileuszowych i odznaczeń,

4)      prowadzenie zagadnień związanych z BHP, PPoŻ i spraw zdrowotnych pracowników,

5)      nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Centrum tajemnicy państwowej, służbowej i przepisów BHP,

6)      sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 

 

§ 13. Zespół Pomocy Stacjonarnej, Środowiskowej Pomocy Dziecku i Pracy z Rodziną (ZSP)

         Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

 

         do podstawowych zadań zespołu należy:

      1. w zakresie pomocy stacjonarnej i środowiskowej:

1)      organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej i  placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

2)      wydawanie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej i skierowań do placówek  opiekuńczo-wychowawczych,

3)      prowadzenie i analizowanie dokumentacji kierującej do placówek opiekuńczo-wychowawczych,

4)      ustalenie odpłatności dla rodziców i opiekunów dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej,

5)      prowadzenie nadzoru i kontroli nad podległymi Centrum jednostkami pomocy społecznej w powiecie,

6)      udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

7)      prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami dzieci umieszczonych w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej,

8)      opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów opiekuńczo-wychowawczych,

9)      opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów pracy z wychowankiem i rodziną,

10)  prowadzenie doradztwa metodycznego dla GOPS, MOPS i pracowników socjalnych,

11)  prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodzinną opiekę zastępczą oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej,

12)  prowadzenie wywiadów środowiskowych dla celów społecznych,

13)  organizowanie szkoleń dla pracowników MOPS i GOPS,

 

      2. w zakresie pomocy dziecku:

1)      przyznawanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na podstawie decyzji administracyjnych,

2)      przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska i zakłady poprawcze,

3)      opracowywanie indywidualnych programów usamodzielniania osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze,

4)      przygotowywanie decyzji o odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

5)      szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej,

6)      przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach zastępczych u rodziców biologicznych dzieci, przeprowadzanie wywiadów na zlecenie,

7)      pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze, zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych,

8)      współpraca z sądem rodzinnym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,

9)      doradztwo metodyczne dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze,       

10)  prowadzenie i realizacja zadań wynikających z programów Centrum w zakresie opieki nad dzieckiem oraz Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2016 w części dotyczącej dziecka i rodziny,

         

       3. w zakresie pracy z rodziną:

1)      realizacja i koordynacja zadań wynikających z Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2016 oraz obowiązujących programów Centrum  w tym zakresie,

2)      prowadzenie i uaktualnianie bazy programu POMOST,

3)      prowadzenie poradnictwa rodzinnego,

4)      propagowanie wizerunku zdrowej rodziny w środkach masowego przekazu,

5)      diagnozowanie środowisk rodzinnych i koordynacja mieszkań chronionych po ich zorganizowaniu,

6)      opracowywanie wniosków do programów unijnych z zakresu zadań realizowanych przez Centrum,

7)      prowadzenie i obsługa programów informatycznych z zakresu zadań realizowanych przez  Centrum,

8)      udzielanie pomocy uchodźcom,

9)      sporządzanie wniosków do ofert konkursowych na programy celowe,

10)  prowadzenie i koordynacja działań wolontariatu,

11)  prowadzenie zadania (Bank Drugiej Ręki), poprzez pozyskiwanie używanych przedmiotów i sprzętów ze środowiska i wydawanie zebranych darów dla potrzebujących,

12)  nadzór i realizacja programu polityki prorodzinnej.

 

 

§ 14. Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON (ZPON)

         Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

 

         do podstawowych zadań Zespołu należy:

    1. w zakresie opracowywania realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

1)      opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby Samorządu Województwa i innych organów i jednostek,                             

2)      współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,        

3)      prowadzenie poradnictwa o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i wsparcia w oparciu o specjalistów zatrudnionych w Centrum,   

4)      obsługa Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście,

5)      prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby mieszkańców powiatu,

6)      prowadzenie i organizowanie grup samopomocowych dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w tym terapie rodzinne,

     

    2. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

1)      dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

2)      zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

3)      dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

4)      dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością,

5)      dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

6)      dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży,

7)      obsługa programów celowych PFRON,

 

   3. w zakresie pomocy kombatantom i osobom represjonowanym - ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.):

1)      świadczenie pomocy kombatantom w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,

2)      analizowanie sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,

 

   4. w zakresie opracowywania i przedstawiania planów, zadań oraz informacji o prowadzonej działalności: 

1)      sporządzanie zbiorczych sprawozdań rzeczowo-finansowych o realizowanych zadaniach w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,

2)      udzielanie informacji o uprawnieniach,

3)      reprezentowanie Starosty w postępowaniu sądowym,

4)      prowadzenie zadań zleconych przez PFRON na mocy uchwał i porozumień zawartych ze Starostą,

5)      stała koordynacja i wykonywanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2016, i Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń",

6)      współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

       

§ 15. Zespół Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (ZOIK)

         Do czasu powołania zespołu w pełnym składzie, zadania realizuje Zespół Pomocy Stacjonarnej, Środowiskowej Pomocy Dziecku i Pracy z Rodziną (ZSP)). Zgodnie ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493).

         

do podstawowych zadań Zespołu należy:

1)      diagnoza sytuacji kryzysowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc,

2)      zaplanowanie postępowania terapeutycznego,

3)      specjalistyczna interdyscyplinarna pomoc osobom i rodzinom w kryzysie,

4)      poradnictwo psychologiczne,

5)      tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

6)      tworzenie grup wsparcia dla osób w sytuacjach kryzysowych,

7)      współpraca z sądem, komendą policji, organizacjami społecznymi i instytucjami w zakresie pomocy rodzinie,      

8)      kierowanie osób potrzebujących pomocy - stosownie do potrzeb, do innych miejsc pomocy i placówek specjalistycznych,

9)      doradztwo metodyczne pracownikom pomocy społecznej i innym,

10)  udzielanie pomocy przez „Telefon Zaufania",

11)  badania psychologiczne na potrzeby orzecznictwa służby zdrowia i innych instytucji,

12)  interwencja w środowisku osób potrzebujących pomocy przy współpracy z kuratorami,  ośrodkiem pomocy społecznej, policji,

13)  prowadzenie - za pośrednictwem lokalnych mediów - edukacji w zakresie zdrowego stylu życia, promowanie zachowań służących ochronie zdrowia,   

14)  systematyczne zebrania zespołu - superwizje zespołu terapeutycznego,

15)  poradnictwo prawne - pomoc w formułowaniu pism procesowych, informowanie o procedurach i uprawnieniach w sytuacji kontaktu z wymiarem sprawiedliwości oraz innymi instytucjami i organizacjami,

16)  udział w realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2006-2016,

17)  rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, pokoleniowych, środowiskowych itp. przy pomocy mediacji.

       

 

VII. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 16. 1. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach: 12.00 - 15.00.

            

           2. Informacje o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków są umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie Centrum.

             

           3. Skargi i wnioski są traktowane jako sprawy pilne i terminowe.

 

           4. Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

 

           5. Centrum stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczając poszczególne rodzaje spraw   

               symbolami:

               S - skarga

               W - wniosek

 

VIII. Działalność kontrolna Centrum

 

§ 17. W Centrum przeprowadza się następujące rodzaje kontroli:

 

1)      wstępna - obejmująca kontrolę zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,

2)      problemowa- obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment działalności,

3)      bieżąca,

4)      sprawdzająca - mająca na celu ustalenie czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska,

5)      wewnętrzna - jej przedmiotem jest przestrzeganie i realizacja aktów normatywnych i poleceń, wykonywanie ustalonych zadań w zakresach czynności, terminowe załatwianie spraw indywidualnych interesantów i klientów, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. Kontrolę wewnętrzną wykonuje Dyrektor bądź upoważniona przez niego osoba.

 

§18. Kontroli w Centrum dokonuje:

 

1)      Dyrektor lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora - w odniesieniu do kontrolowanych zespołów Centrum,

2)      kierownicy poszczególnych zespołów w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników,

3)      pracownicy Centrum sprawujący nadzór nad jednostkami pomocy społecznej.               

 

§ 19. Kontrola dokonywana jest pod względem:

·         legalności,

·         gospodarności,

·         rzetelności,

·         celowości,

·         terminowości,

·         skuteczności,

·         przestrzegania dyscypliny pracy,

·         przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

§20. 1. Z przeprowadzonej kontroli problemowej, wstępnej i sprawdzającej sporządza się protokół kontroli.

         2. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Dyrektor.

 

IX. Zasady podpisywania pism i decyzji

 

§ 21. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są:

 

1)      pisma w sprawach należących do jego właściwości,

2)      odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne,

3)      pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Dyrektora do jego podpisu,

4)      decyzje administracyjne.

 

§ 22. Na okres nieobecności Dyrektora, Starosta może udzielić innemu pracownikowi Centrum upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych do wydawania których Dyrektor Centrum posiada upoważnienie Starosty.

        

 

X. Organizacja pracy Centrum

 

§ 23. Czas pracy pracowników Centrum nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. Ustala się następujący tygodniowy rozkład pracy pracowników Centrum:

         

1)      od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

2)      Dyrektor może w przypadku indywidualnym, na wniosek pracownika wyrazić zgodę na inny czas pracy, z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy i 40-godzinnego tygodnia pracy,

3)      pracownicy Centrum zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy przez  podpisanie listy  obecności,

4)      Centrum prowadzi ewidencję wyjść pracowników w godzinach służbowych, ewidencję rozliczania czasu pracy, ewidencję inwentaryzacyjną i archiwum,

5)      wypłata wynagrodzenia dokonywana jest 26 dnia każdego miesiąca,

6)      wypłata wynagrodzenia odbywa się za pisemną zgodą pracowników w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez pracownika w pisemnym oświadczeniu.

 

§ 24. 1. Interesanci Centrum przyjmowani są w każdy dzień tygodnia pracy Centrum.

 

         2. Pracownicy Centrum są obowiązani do zapoznania się i przestrzegania kodeksu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz załatwiania spraw zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

 

XI. Obieg dokumentów i prowadzenie czynności kancelaryjnych

 

§ 25. W sprawie prowadzenia dokumentów stosuje się instrukcję kancelaryjną.

 

1.      korespondencja wpływająca do Centrum jest niezwłocznie rejestrowana, przez co rozumie się:

·         nadanie korespondencji pieczęci i daty wpływu na piśmie lub kopercie (w przypadku koperty nie podlegającej otwarciu),

·         wpisanie do rejestru pism pod kolejnym numerem i naniesienie tego numeru do pieczęci wpływu korespondencji,

2.      korespondencja kierowana jest do Dyrektora, a po jego dyspozycji, kierowana jest do właściwego pracownika,

3.      pracownik wykonujący czynności kancelaryjne jest odpowiedzialny za uzupełnianie rejestru symbolami nadawcy i niezwłoczne kierowanie każdej korespondencji do właściwego adresata,

4.      korespondencja związana z prowadzeniem postępowania administracyjnego lub sądowego wysyłana jest listem poleconym (ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

5.      centrum prowadzi rejestr pieczęci korespondencyjnych i podpisowych,

6.      pieczęcie Centrum (po za czasem pracy) są przechowywane w szafie metalowej.

 

 

XII. Zasady udzielania informacji przedstawicielom prasy, radia, telewizji.

 

§ 26.  1.  Informacji o działalności Centrum udziela Dyrektor lub wskazany przez niego pracownik.

          2.  Obsługa informacyjna środków społecznego przekazu odbywa się zgodnie z ustawą „Prawo prasowe.    

          3. Centrum prowadzi własny instruktarzowy serwis informacyjny i stronę internetową www.pcpr.augustow.pl.

          4. Wszelkie materiały prasowe i inne dokumenty opracowane w związku z kontaktami z mediami są gromadzone i przechowywane.

         

XIII. Postanowienia końcowe

 

§ 27. 1. Postępowanie z dokumentami stanowiącymi tajemnicę służbową (poufne) i państwową (tajne), regulują odrębne przepisy.

           2.  Sprawy kompetencyjne Centrum rozstrzyga Dyrektor.

           

§ 28. Integralną część Regulaminu Centrum stanowią załączniki:

 

 Nr  1. Schemat organizacyjny z wykazem etatów Centrum.

           Nr 2.Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu nadzorowanych przez Centrum, wykaz jednostek niepublicznych nadzorowanych przez Centrum.

                  

§ 29. Dyrektor Centrum obowiązany jest zapoznać pracowników Centrum z postanowieniami niniejszego regulaminu.                                                                           .                                                                                                                   

Załącznik Nr 1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W AUGUSTOWIE

 

DYREKTOR

Specjalista z zakresu organizacji

pomocy społecznej

 

 

 

Zespół

 

 

Zespół

 

 

Zespół

 

 

Zespół

 

 

 

Finansowo-Administracyjny i Kadr

 

3

 

 

Pomocy Stasjonarnej, Środowiskowej Pomocy Dziecku i Pracy z Rodziną

 

3

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON

 

3

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

3

 

 

1 Z-ca Dyrektora ds. finansowych - Główna księgowa.

 

2 Wieloosobowe stanowisko pracy.

 

 

1 Kierownik-starszy specjalista pracy socjalnej- praca socjalna.

 

2 Wieloosobowe stanowisko pracy.

 

 

1 Kierownik- koordynator obsługi programów  pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

2 Wieloosobowe stanowisko pracy.

 

 

1 Kierownik,

Psycholog- Terapeuta.

 

2 Wieloosobowe stanowisko pracy.

Załącznik Nr 2

 

 

 

Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie:

 

  1. Rodzinny Dom Dziecka w Augustowie.
 

Wykaz jednostek niepublicznych nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

 

1.      Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie, ul. 3 Maja 57.

2.      Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie, Studzieniczna 2.

3.      Warsztat Terapii Zajęciowej w Augustowie, ul. Portowa 12.