Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

16-11-2016 10:50:31

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 575/71/16 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 14 listopada 2016 r. Wzór ogłoszenia o konkursie Zarząd Powiatu w Augustowie na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) na łączenie 130 miejsc. I.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 1)organizacje pozarządowe, tj. a)niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, b)niedziałające w celu osiągnięcia zysku, - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, 2)osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 3)stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 4)spółdzielnie socjalne, 5)spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, - prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej. Ponadto, podmiot uprawniony musi posiadać zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (położonego na terenie powiatu augustowskiego) wydane przez wojewodę na czas nieokreślony. II.Rodzaj zadania – Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W domach pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dziewcząt na łącznie 130 miejsc, zostaną umieszczone mieszkanki przebywające w dniu 31.12.2016 r. w Domach Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie (ul. 3 Maja 57 i ul. Studzieniczna 2). III.Termin realizacji zadania Zarząd Powiatu w Augustowie zleca realizację powyższego zadania na okres 5 lat, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2021 r. IV.Wysokość dotacji na realizację zadania 1)Na realizację zadania Powiat Augustowski przeznaczy dotację do wysokości 13.627.000 zł. Dotacja obejmuje koszty utrzymania mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. Ww. dotacja będzie finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej będzie przekazywana do wysokości średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla powiatu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 1-7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, za które składki opłaca Skarb Państwa. 2)Istnieje możliwość zaangażowania środków własnych powiatu. 3)Odpłatność za pobyt mieszkańców umieszczonych po dniu 1 stycznia 2004 r. ponoszą gminy, z których osoby zostały skierowane, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ustalanego na dany rok. V.Warunki przyznawania dotacji 1)Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 12 grudnia 2016 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Oferty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs”, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, pokój nr 6, do godz. 10.00 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów. UWAGA!!! W przypadku wysłania ofert pocztą muszą one wpłynąć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 1000 (nie decyduje data stempla pocztowego). 2)Do oferty należy dołączyć: a)odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, b)statut, c)sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności, d)zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie wydane przez wojewodę na czas nieokreślony, e)dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom, f)dokumenty potwierdzające kwalifikację osób realizujących zadanie. W przypadku składania kopii ww. dokumentów każda strona dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. 3)Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów. 4)Oferty niekompletnie nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 5)Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Augustowskim a podmiotem uprawnionym w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 6)Szczegółowe warunki udzielania, przekazywania i rozliczenia dotacji przekazywanej przez Powiat Augustowski zostaną określone w umowie na realizację zadania. 7)Umowa zostanie sporządzona zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). VI.Termin i tryb stosowany przy wyborze ofert 1)Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 12 grudnia 2016 r. o godzinie 1200 w pokoju nr 8 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52. 2)Postępowanie konkursowe przeprowadza Zespół Opiniujący powołany Zarządzeniem Starosty Augustowskiego. 3)Ostateczną decyzję o wyborze podmiotu uprawnionego i zleceniu zadania podejmuje Zarząd Powiatu w Augustowie po zapoznaniu się z opinią Zespołu Opiniującego. 4)Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. VII.Przy rozpatrywaniu ofert ogłaszający konkurs: 1)Dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony. 2)Uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie. 3)Dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania. 4)Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania. 5)Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków. 6)Uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania. VIII. Informacje dotyczące zadań tego samego rodzaju realizowanych w latach 2014 i 2016 oraz udzielonej dotacji. 1) Zadanie polegające na prowadzeniu Domów Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie (dziewcząt) łącznie 130 miejsc było realizowane w latach 2014 – 2016 r. przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą władz generalnych w Warszawie. 2)Powiat Augustowski udzielał dotacji w następujących kwotach: a)w 2014 r. – .........2.237.615,60 zł – za 103 osoby b)w 2015 r. – …….2.339.989,00 zł – za 103 osoby c)plan na 2016 r. – ...2.531.000,00 zł – za 100 osób 3)całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: a)w 2014 r. – wykonanie – …………………..4.189.248,39 zł w tym: dotacja z powiatu - ……………..2.237.615,60 zł dotacja z gmin - ……………….702.416,33 zł b)w 2015 r. - wykonanie – ...............................4.283.068,66 zł w tym: dotacja z powiatu - ……………...2.339.989,00 zł dotacja z gmin - ………………..668.434,19 zł c)w 2016 r. - przewidywane wykonanie – ……4.502.123,00 zł w tym: dotacja z powiatu - ………………2.531.000,00 zł dotacja z gmin - ………………...710.045,00 zł

Załączone pliki:

  1. Wzór oferty
  2. Wzór sprawozdania