Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

«
06-11-2015 12:58:04

Sport, kultura, rekreacja i turystykaWnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi nie więcej niż 60% kosztów przedsięwzięcia.

Organizacja:
 • Kultury - należy rozumieć działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu  i ochronie dziedzictwa kultury. Art. 2 ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 j. t., mówi, iż formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury, widowiska, akcje oświatowe oraz imprezy artystyczne lub oświatowe.
 • Sportu - w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej - Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 j. t., jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych.
 • Rekreacji ruchowej - w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej - Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 j. t., jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji powinny być realizowane przez: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.
 • Turystyki - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 j. t. - w zakres tego pojęcia wchodzą:
  • impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu,
  • wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.
             Turystyka to zorganizowane zbiorowe lub indywidualne wyjazdy    poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.Organizacja chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Statut.
 • Sposób reprezentacji/pełnomocnictwo (wymagane tylko w przypadku gdy upoważnienie do reprezentacji Wnioskodawcy w sprawie nie wynika z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego).
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
 • Nazwa, miejsce, szczegółowy przebieg imprezy - program merytoryczny.
 • Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania - załącznik do wniosku.
 • Dokumenty świadczące o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
 • Udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2015r. poz. 584,699 i 875):
 • Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

W przypadku gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym Zakład Pracy Chronionej:
 • Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.
 • Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 • Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.


DRUKI DO POBRANIA

Załączone pliki:

 1. Wniosek .pdf