Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

«
17-07-2015 14:21:20

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
SPRZĘT REHABILITACYJNY to sprzęt służący rehabilitacji w warunkach domowych przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej zgodnie z zaleceniami lekarza.


Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej, złożony w tutejszym Centrum.
Do wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • aktualne zalecenie lekarza specjalisty potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu,
  • udokumentowanie dochodów netto wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą za kwartał kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
  • fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający koszt realizacji zadania,
  • pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik),
  • inne dokumenty wymagane do wniosku.
Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny są przyjmowane przez cały rok, a decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON na dany rok kalendarzowy.
Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z powodu braku środków finansowych PFRON w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie w następnym roku poprzez przeniesienie złozonego wniosku i zaktualizowanie niezbednych danych.
Po przyznaniu dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, z wnioskodawcą zawierana jest umowa, określającą w szczególności:
- kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie,
- sposób przekazania dofinansowania,
- termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dokonany po zawarciu umowy z osobą niepełnosprawną, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.


DRUKI DO POBRANIA:


Załączone pliki:

  1. Wniosek .pdf