Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

02-03-2018 10:01:31

Aktywny samorząd - 2018 rok

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe (docx 55 KB) obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2018 roku.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie dziękuje wszystkim biorącym udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Kierunki działań (...)" w 2018 roku. Mamy nadzieję, że wiele uwzględnionych przez Fundusz uwag i propozycji, przyniesie korzyści osobom niepełnosprawnym oraz usprawni realizację programu. Zgłoszone propozycje, dotyczące rozszerzenia kręgu adresatów pomocy, czy rozszerzenia oferty pomocy o kolejne formy wsparcia, nie mogły zostać uwzględnione z powodów formalnych, gdyż ich ewentualne wprowadzenie wymagałoby uprzedniej zmiany treści programu, co leży w kompetencjach Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niemniej dziękujemy za wskazanie obszarów wymagających ewentualnej interwencji. Zgłoszone propozycje w tym zakresie, a także argumenty użyte w ramach konsultacji, będą analizowane i wykorzystywane w trakcie dalszych prac projektowych.
Wszystkim biorącym udział w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Kierunki działań (...) „ w 2018 roku bardzo dziękujemy za zaangażowanie i konstruktywną współpracę.

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU!

Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych na realizację programu, Fundusz będzie przyjmował do dnia 28 lutego 2018 r.
Formularz wystąpienia dostępny pod tym adresem.

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mija w dniu 23 kwietnia 2018 r.

UWAGA WNIOSKODAWCY!

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
 1. Modułu I - od dnia 7 maja 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
  • Od dnia 5 marca do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • Od dnia 17 września do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (...)".

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) można zapoznać się pod tym adresem:

MODUŁ I - DRUKI DO POBRANIA

Obszar A Zadanie 1 - osoba pełnoletnia
Obszar A Zadanie 1 - dziecko/podopieczny
Obszar A Zadanie 2 - osoba pełnoletnia

Obszar B Zadanie 1 - osoba pełnoletnia
Obszar B Zadanie 1 - dziecko/podopieczny
Obszar B Zadanie 2 - osoba pełnoletnia
Obszar B Zadanie 2 - dziecko/podopieczny

Obszar C Zadanie 2 - osoba pełnoletnia
Obszar C Zadanie 2 - dziecko/podopieczny
Obszar C Zadanie 3 - osoba pełnoletnia
Obszar C Zadanie 4 - osoba pełnoletnia

Obszar DMODUŁ II - DRUKI DO POBRANIA

Wniosek i załączniki


03-02-2017 12:39:21

Aktywny samorząd - 2017 rok


Zarząd
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2017 roku.

Uwaga Realizatorzy Programu!

Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych na realizację programu, Fundusz będzie przyjmował do dnia 28 lutego 2017 r. Formularz wystąpienia (doc 111 KB) Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks) mija w dniu 28 kwietnia 2017 r.  

Uwaga Wnioskodawcy!

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków dla mieszkańców Powiatu Augustowskiego ustala się, w przypadku:

Modułu I:
 • od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.
Modułu II:  
 • od dnia 20 marca 2017 r. dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
 • od dnia 20 września do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (...)" (pdf,  538,79 KB) Główne zmiany w stosunku do zasad określonych w 2016 roku:
 1. Przekazanie środków do samorządu powiatowego na realizację programu nastąpi nie wcześniej niż po: wykorzystaniu środków przekazanych w 2016 roku lub otwarciu drugiego rachunku;
 2. Ujednolicono maksymalną wysokość kwoty dodatku w Module II (1.000 zł) zamiast przedziału kwotowego obowiązującego w ubiegłym roku (700-1.000 zł); Dodatek ten może być zwiększony zgodnie z zasadami wskazanymi w dokumencie pn. „Kierunki działań (...)" - ust. 13, a także jest wypłacany w wysokości zależnej od poziomu pobierania nauki (ust. 16);
 3. Jeśli Wnioskodawca zamierza ubiegać się o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania czesnego, to musi wskazać okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie wniosku (ust. 11 pkt 2 lit. b);
 4. Realizator programu przyjmuje własne kryteria/okoliczności uzasadniające zwiększenie w Module II dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia, z puli określonej w ust. 13 pkt 1;
 5. Zwiększono kwotę dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia dla studentów studiów II stopnia (magisterskich), analogicznie do kwot przewidzianych dla studentów studiów III stopnia i dla studentów czwartego i kolejnych lat jednolitych studiów magisterskich (do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - ust. 16);
 6. Przekazanie dofinansowania czesnego i dodatku związanego z przewodem doktorskim otwartym poza studiami III stopnia będzie następowało w formie jednorazowej transzy (100% przyznanego dofinansowania) - po podpisaniu umowy (ust. 17);
 7. Dodano możliwość podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem (ust. 20 pkt 6);
 8. Nastąpiła modyfikacja zasad zwalniania z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla zatrudnionych beneficjentów, obecnie obowiązuje tylko kryterium dochodowe; Z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolnione są osoby zatrudnione, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę (ust. 23 pkt 2);
 9. Ograniczono kryteria preferencyjne przy rozpatrywaniu wniosków w module I -
  preferencje zostały wyznaczone wyłącznie dla osób zatrudnionych (ust. 29 pkt 1 projektu), co podkreśla pro-zatrudnieniowy charakter pomocy;
 10. Wyznaczono końcowy termin (4 grudnia 2017) składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ust.  31).
Pozostałe zmiany mają charakter: organizacyjny, porządkujący lub precyzujący dotychczasowe zapisy. Więcej informacji o pomocy w Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) znajdą Państwo pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/studenci

MODUŁ I - DRUKI DO POBRANIA

Obszar A Zadanie 1 - osoba pełnoletnia
Obszar A Zadanie 1 - dziecko/podopieczny
Obszar A Zadanie 2 - osoba pełnoletnia

Obszar B Zadanie 1 - osoba pełnoletnia
Obszar B Zadanie 1 - dziecko/podopieczny
Obszar B Zadanie 2 - osoba pełnoletnia
Obszar B Zadanie 2 - dziecko/podopieczny

Obszar C Zadanie 2 - osoba pełnoletnia
Obszar C Zadanie 2 - dziecko/podopieczny
Obszar C Zadanie 3 - osoba pełnoletnia
Obszar C Zadanie 4 - osoba pełnoletnia

Obszar D


MODUŁ II - DRUKI DO POBRANIA

Wniosek i załączniki

«
07-03-2016 13:23:08

Aktywny samorząd - 2016 rok


CELE PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"Program „Aktywny samorząd" jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON w dniu 22 lutego 2016r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujący realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku.

W 2016 roku realizowanych będzie 8 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 


Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl w dziale: KOMUNIKATY .

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD" finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla mieszkańców Powiatu Augustowskiego realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie przy ul. Młyńska 52 (parter) pokój nr 14 tel. 87 643 20 71 wew. 25

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


 
Termin  przyjmowania wniosków dla mieszkańców Powiatu Augustowskiego ustala się, w przypadku:

 
Modułu I
 od dnia 04 maja 2016 r. do dnia 30 sierpnia 2016 r.


Modułu II

od dnia 21 marca do dnia 15 kwietnia 2016 r.  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

od dnia 12 września do dnia 10 października 2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).


MODUŁ I  - druki do pobrania

Obszar A Zadanie 1 - osoba pełnoletnia
Obszar A Zadanie 1 - dziecko/podopieczny
Obszar A Zadanie 2 - osoba pełnoletnia

Obszar B Zadanie 1 - osoba pełnoletnia
Obszar B Zadanie 1 - dziecko/podopieczny
Obszar B Zadanie 2 - osoba pełnoletnia
Obszar B Zadanie 2 - dziecko/podopieczny

Obszar C Zadanie 2 - osoba pełnoletnia
Obszar C Zadanie 2 - dziecko/podopieczny
Obszar C Zadanie 3 - osoba pełnoletnia
Obszar C Zadanie 4 - osoba pełnoletnia

Obszar D - osoba pełnoletnia

---------------------------------

MODUŁ II
- druki do pobrania

Wniosek i załączniki17-07-2015 10:23:21

Aktywny samorząd - 2015 rok

CELE PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"


Program „Aktywny samorząd" jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl w dziale: KOMUNIKATY .

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (...)",  co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD" finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla mieszkańców Powiatu Augustowskiego realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
przy ul. Młyńska 52 (parter) pokój nr 14 tel. 87 643 20 71 wew. 25


od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Termin  przyjmowania wniosków dla mieszkańców Powiatu Augustowskiego ustala się, w przypadku:

Modułu I     -  od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Modułu II 
  - od dnia 01 września do dnia 10 października 2015 r.
                      (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
MODUŁ I
- druki do pobrania

Obszar A zadanie 2

Obszar B Zadanie 2 - osoba pełnoletnia

Obszar B Zadanie 2 - dziecko/podopieczny

Obszar C Zadanie 2 - osoba pełnoletnia

Obszar C Zadanie 2 - dziecko/podopieczny

Obszar C Zadanie 3

Obszar C Zadanie 4

Obszar D

MODUŁ II
- druki do pobrania

Wniosek i załączniki


07-03-2014 09:40:30

Aktywny Samorząd - 2014 rok

 

CELE PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD":

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE OBSZARY WSPARCIA

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • 5.000 zł - udział własny  - 15%,
  • okres karencji - 3 lata,
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • o dysfunkcja narządu ruchu.
 1. Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
  • 2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
  • pozostałe koszty - 600 zł,
  • udział własny - 25%,
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • dla osoby niewidomej - 30.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 10.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,
  • udział własny - 10 %,
  • okres karencji  - 3 lata,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 2. Zadanie  2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%,
  • udział własny - 0%,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym - 7.000 zł (przy opinii eksperta - 20.000 zł) - udział własny - 10%,
  • okres karencji 3 lata,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 2. Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
  • o niepełnosprawności - 2.000 zł,
  • udział własny - 0%.
 3. Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości, przy amputacji w zakresie:
  • ręki - 9.000 zł,
  • przedramienia - 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
  • udział własny - 10%,
  • okres karencji 3 lata,
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 4. Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
  • do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
  • udział własny - 10%,
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie - nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną - udział własny 15 %.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2014 roku wynosi :

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - nie mniej niż 1.000 zł
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł
 • dla opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, co najmniej o 200 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania

Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym -warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego
w ramach programów PFRON:

STUDENT- kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",

pilotażowy program „Aktywny Samorząd".

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Dodatkowo informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie lub telefonicznie pod numerem telefonu:
87 643 20 71 oraz na stronie internetowej:
www.pcpr.augustow.pl

                                                               DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA:


Załączone pliki:

 1. Wniosek dla osoby pełnoletniej
 2. Wniosek na rzecz podopiecznego
 3. Wkładka obszar A Zadanie nr 1
 4. Wkładka obszar A Zadanie nr 2
 5. Wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2
 6. Wkładka obszar C Zadanie nr 1
 7. Wkładka obszar C Zadanie nr 2
 8. wkładka obszar C Zadanie nr 3
 9. wkładka obszar C Zadanie nr 4
 10. Wkładka obszar D
 11. Wkładka Moduł II
 12. Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodzie
 13. Załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie zad. C1 i B1 - kończyny górne
 14. Załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie B1 - wzrok
 15. Załącznik nr 2c - zaświadczenie lekarskie zad. C3 i C4
 16. Załącznik nr 2d - zaświadczenie lekarskie zad. A1
 17. Załącznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 18. załącznik nr 4 - do modułu II - zaświadczenie z uczelni
 19. Załącznik nr 5 - do modułu II - oświadczenie o uzyskanej pomocy PFRON