Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

23-03-2015 11:08:43

Zasady procesu usamodzielniania

USAMODZIELNIANIE WYCHOWANKÓWZasady procesu usamodzielnienia regulują:
  • w przypadku osób pełnoletnich opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j . Dz. U. z 2015r., poz. 163) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r.                               w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. poz. 954), 
  • w przypadku osób opuszczających, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 135 z późn. zm.).
Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. przed 01.01.2012 r., opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. ustawę o pomocy społecznej w brzmieniu, w jakim obowiązywała przed 01.01.2012 r., rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.):
1.  Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej "osobą usamodzielnianą", w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 
1) przyznaje się pomoc na:
a)kontynuowanie nauki - (wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej);
b)      usamodzielnienie - (wniosek i przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej);
c)       zagospodarowanie - (wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba        usamodzielniana składa w powiecie właściwym na miejsce osiedlenia się osoby        usamodzielnianej). 
2) udziela się  pomocy w uzyskaniu:
    
 
a) odpowiednich warunków mieszkaniowych;    
 
b)
zatrudnienia.
 
3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.