Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach

27-06-2018 10:21:07

Program rządowy - DOBRY START

Informacja w sprawie Rządowego Programu „Dobry Start"

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2018r., poz. 1061) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie informuje, iż na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także osobom przebywającym w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysługuje świadczenie w wysokości 300 zł.    

Jednoczenie informujemy, iż świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.            
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek drogą tradycyjną (papierowo) w siedzibie PCPR  w Augustowie, ul. Młyńska 52 (pokój nr 9). Wnioski przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2018 roku.            
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 87 643 20 71,  508 547 681.  

Załączone pliki:

 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik do wniosku.pdf
 3. Klauzula informacyjna.doc
1
2
3
4
5
6
«
26-06-2018 15:28:52

Podsumowanie konkursu plastycznego pt.: „Mieszkania leśnych zwierząt”.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, przy współudziale Nadleśnictw Augustów, Szczebra i Płaska, od 5 lat organizuje plastyczny konkurs ekologiczny.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, a dodatkowo w tym roku do instytucji działających na terenie Powiatu Augustowskiego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie tj. Domy Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia w Kuriance, Szkoła Specjalna w Augustowie.  
W tym roku odbyła się już 6 edycja konkursu plastycznego pt.: „Mieszkania leśnych zwierząt", a jego celem było rozbudzenie zainteresowania przyrodą, lasem i jego mieszkańcami, poszanowanie otaczającej nas przyrody, rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda, a także nawiązanie więzi i integracji w środowisku pieczy zastępczej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 20 czerwca 2018 roku, poprzedzone integracyjnym rejsem statkiem szlakiem Kanału Augustowskiego do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej. Uroczystą mszę świętą w intencji rodzin, ojczyzny i 70-tych urodzin Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie Pana Zdzisława Wasilewsiego, celebrowało czterech księży: ks. Infułat Antoni Kochański, ks. dr Jacek Uchan, ks. Proboszcz Arkadiusz Pietuszewski oraz ks. Janusz Dymek z Parafii MBCz New York Brooklyn. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Marszałek Bogdan Dyjuk, Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Augustowski Katarzyna Beata Sturgulewska, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Sobolewski, członkowie Zarządu Powiatu Augustowskiego, przedstawiciele Nadleśnictw Szczebra i Płaska oraz sponsorzy: pracownicy Banku BGŻ BNP Paribas i Banku Credit Agricole. 
W czasie integracyjnego rejsu o pięknie ziemi augustowskiej i jej historii opowiadała pani  przewodnik na statku, a oprawę muzyczną i dobrą zabawę wszystkich uczestnikom na statku i podczas postoju zapewniał akordeonista Jarosław Bronakowski.
Wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom konkursu odbyło się w ogrodach przy plebanii w Studzienicznej. Na konkurs wpłynęło 27 prac, płaskich i przestrzennych, w kategorii przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Augustowie, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Augustowie i Studzienicznej oraz uczestników Ośrodka Wsparcia w Kuriance.
Komisja konkursowa w składzie przedstawicieli z PCPR, Nadleśnictwa Płaska, Nadleśnictwa Augustów, powołana w dniu 7 czerwca 2018 roku, dokonała wyboru 3 najlepszych prac z każdej kategorii oraz przyznała wyróżnienia. Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom udziału oraz upominek. Uczestnicy z pozostałych Placówek biorących udział w konkursie także otrzymali nagrody. Nagrody zbiorowe, ufundowane Placówkom przez Starostwo Powiatowe w Augustowie, wręczał Starosta Pan Jarosław Szlaszyński wraz z Członkami Zarządu Powiatu. Nagrodę zbiorową dla Ośrodka Wsparcia w Kuriance, w postaci grilla o bardzo dużych gabarytach, ofiarował wspólnie Bank BGŻ BNP Paribas oraz SKOK Kasa Stefczyka. Nagrodę indywidualną za pierwsze miejsce - tablet z pokrowcem -  przekazał Bank Credit Agricole. Specjalną nagrodę w postaci aparatu fotograficznego, ufundował tradycyjnie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, Pan Zdzisław Wasilewski. Pan Dyrektor wszystkim chętnym rozdawał również pamiątkowe Cudowne Medaliki Niepokalanej, poświęcone podczas mszy świętej, w sumie wręczył około 400 Medalików.
Wszystkim Laureatom i Wyróżnionym oraz wszystkim Uczestnikom konkursu składamy gratulacje i najlepsze życzenia osiągania dalszych sukcesów.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Nadleśnictw i Sponsorów, którzy od lat pomagają w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawczego. Słowa podziękowania kierujemy do:
 • Pana Jerzego Leszczyńskiego, Marszałka województwa podlaskiego       
 • Sponsora anonimowego, który wsparł nasze przedsięwzięcie znaczną kwotą finansową, dla uśmiechu dzieci, bezinteresownie        
 • Zarządu Powiatu Augustowskiego        
 • Banku BGŻ BNP Paribas       
 • Banku Credit Agricole
 • SKOK Stefczyka
 • Banku Spółdzielczego w Augustowie
 • Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym
 • Nest Banku
 • Panu Tomaszowi Dobkowskiemu
 • Panu Polikarpowi Augustyniak
 • Nadleśnictwu Augustów
 • Nadleśnictwu Płaska w Żylinach       
 • Nadleśnictwu Szczebra
 • Krzysztofowi Anuszkiewicz - prezesowi stowarzyszenia SISG
 • Panu Sławomirowi Aleksandrowicz dyrektorowi żeglugi augustowskiej
 • Ośrodkowi Wypoczynkowemu Patelnia

Załączone pliki:

 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik do wniosku.pdf
 3. Klauzula informacyjna.doc
12-06-2018 10:58:55

Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, tel. 87 643 20 71, e-mail: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl.
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod_pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzania w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa oraz szeregu ustaw nakładających na administratora obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzącym działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załączone pliki:

 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik do wniosku.pdf
 3. Klauzula informacyjna.doc
25-04-2018 08:18:04

OGŁOSZENIE


Szanowni Przedsiębiorcy Powiatu Augustowskiego


W odpowiedzi na docierające w ostatnim czasie informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych przez firmę Spełniamy Marzenia Sp. z o.o. na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Augustowie, zaprzeczamy jakoby w/w firma w jakimkolwiek aspekcie swojej działalności działała w imieniu bądź na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

Z poważaniem
Zdzisław Wasilewski

Dyrektor PCPR w Augustowie

Załączone pliki:

 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik do wniosku.pdf
 3. Klauzula informacyjna.doc
12-12-2016 14:22:42

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 - 2022


Informacja o przystąpieniu do konsultacji w sprawie projektu
  „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022"  
        

         Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" (Dz.U. Województwa Podlaskiego 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 12 grudnia 2016 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022".           
         Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego, organizacji pozarządowych oraz samorządów, instytucji i podmiotów gospodarczych odnośnie opracowywanego dokumentu. Tekst dokumentu jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie www.pcpr.augustow.pl i stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl.
         Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie powiatu augustowskiego od 15 grudnia 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku w następujących formach: przedstawianie opinii, uwag, komentarzy na przygotowanych formularzach oraz do skrzynki na uwagi i wnioski umieszczonej w Biurze Obsługi Klienta. Wszelkie uwagi, aby zostały rozpatrzone muszą wpłynąć do dnia 30.12.2016 roku do godziny 15.30.         
         Mieszkańcy, organizację pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają możliwość zgłaszania opinii, uwag i propozycji pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, pok. 6 oraz pocztą elektroniczną na adres powiat.augustowski@home.pl lub pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl  

Załączone pliki:

 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik do wniosku.pdf
 3. Klauzula informacyjna.doc
 4. Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022"
 5. Formularz konsultacji społecznych
07-11-2016 11:52:20

Uwaga Studenci - Zmiany w dokumencie: "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów..."

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku


UWAGA STUDENCI

Zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (...)" obowiązującym w 2016 roku.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku:W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku:

1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.

2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
 • do 25% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
 • do 50% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia - do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
 • do 75% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
 • do 100% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
 • uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

1. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
 • pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania - po zawarciu umowy dofinansowania,
 • druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania - po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
2. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
3. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
4. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.
Aktualny dokument pn.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku można pobrać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html

Załączone pliki:

 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik do wniosku.pdf
 3. Klauzula informacyjna.doc
 4. Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022"
 5. Formularz konsultacji społecznych
10-03-2016 09:38:06

PROGRAM 500 +

PROGRAM RODZINA 500 +

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) mającej wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została utworzona zakładka Programu „Rodzina 500+", w której znajdują się informacje dotyczące świadczenia wychowawczego:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm

 

Dodatkowe informacje i wniosek do pobrania w zakładce: PROGRAM 500 plus

Załączone pliki:

 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik do wniosku.pdf
 3. Klauzula informacyjna.doc
 4. Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022"
 5. Formularz konsultacji społecznych
18-03-2016 13:25:01

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów  w terminie od 29 lutego do 13 kwietnia 2016 roku:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52
16-300 Augustów
godz. 7.30-15.30


W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadmi dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E Programu.

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Procedury realizacji programu znajdują się na stronie : www.pfron.org.pl

Załączone pliki:

 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik do wniosku.pdf
 3. Klauzula informacyjna.doc
 4. Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022"
 5. Formularz konsultacji społecznych
01-02-2016 13:12:38

PROGRAM: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”


!!! OGŁOSZENIE O KONKURSIE !!!

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

Ponadto w konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).

 

Treść ogłoszenia konkursowego dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz na stronach internetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


Załączone pliki:

 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik do wniosku.pdf
 3. Klauzula informacyjna.doc
 4. Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022"
 5. Formularz konsultacji społecznych
25-02-2015 12:58:04

AKTYWNY SAMORZĄD - KOMUNIKAT I 2015 rok

!!! UWAGA !!!

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (...)",  co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
Modułu I -  dnia 30 sierpnia 2015 r.
Modułu II:

- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

 Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl w dziale: KOMUNIKATY .

Załączone pliki:

 1. Wniosek.pdf
 2. Załącznik do wniosku.pdf
 3. Klauzula informacyjna.doc
 4. Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022"
 5. Formularz konsultacji społecznych