Strona Główna
 wersja dla słabowidzących
  Menu Główne
  Wyszukiwarka
   
  Newsletter
  Aby zapisać się do Newslettera,
  wpisz swój email poniżej:
  
  Linki

Podlaski Urząd Marszałkowski
Serwis Integracji Społecznej
O PCPR-ach
 bip2
07-11-2016 11:52:20

Uwaga Studenci - Zmiany w dokumencie: "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów..."

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku


UWAGA STUDENCI

Zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (...)" obowiązującym w 2016 roku.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku:W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku:

1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.

2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
 • do 25% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
 • do 50% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia - do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
 • do 75% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
 • do 100% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
 • uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

1. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
 • pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania - po zawarciu umowy dofinansowania,
 • druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania - po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
2. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
3. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
4. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.
Aktualny dokument pn.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2016 roku można pobrać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html
10-03-2016 09:38:06

PROGRAM 500 +

PROGRAM RODZINA 500 +

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) mającej wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została utworzona zakładka Programu „Rodzina 500+", w której znajdują się informacje dotyczące świadczenia wychowawczego:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm

 

Dodatkowe informacje i wniosek do pobrania w zakładce: PROGRAM 500 plus

18-03-2016 13:25:01

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Program wyrównywania różnic między regionami III

Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów  w terminie od 29 lutego do 13 kwietnia 2016 roku:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52
16-300 Augustów
godz. 7.30-15.30


W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadmi dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E Programu.

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Procedury realizacji programu znajdują się na stronie : www.pfron.org.pl
09-02-2016 19:04:48

POSZUKUJEMY RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W związku z powyższym zwracamy się do ludzi dobrego serca, którzy chcieliby stworzyć dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej i wychowania bezpieczny, pełen ciepła dom.

Chętnych do pomocy i współpracy zapraszamy do Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52 pokój 9.

Zapraszamy również DO KONTAKTU telefonicznego (087) 643– 20 – 71.

 

«
03-03-2016 20:05:29

WARSZTATY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
przy współpracy z Przedszkolem nr 6 w Augustowie zaprasza
rodziców zastępczych dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia)
do udziału w warsztatach prowadzonych przez Pedagoga z
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Augustowie na temat:
„Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym".

 


Spotkanie odbędzie się dnia 10 marca 2016r. o godz. 15:15 w siedzibie Przedszkola nr 6 w Augustowie, ul. Śródmieście 29.

 

W/w bezpłatne zajęcia będą prowadzone i realizowane przez Przedszkole nr 6 w Augustowie w ramach projektu „Dom pełen harmonii - cykl spotkań dla dzieci i ich rodziców". W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:

1.      Zajęcia dla dzieci raz w miesiącu prowadzone przez trenerów KLANZA (15.03.2016r., godz. 9:30).

2.      Zajęcia dla dzieci i rodziców/opiekunów raz w miesiącu dotyczące tańca, zabaw ruchowo - integracyjnych, zabaw plastycznych.

3.      Warsztaty dla rodziców/opiekunów raz w miesiącu na temat: „Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym" (10.03.2016r., godz.15:15), „Zdrowe żywienie dziecka prowadzone przez specjalistów w/w zakresie".

4.      Festyn rodzinny „Mamo, tato, pobaw się ze mną" przeprowadzony na koniec projektu.

 

Zajęcia będą realizowane w Przedszkolu nr 6 w Augustowie w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2016r. O dokładnych terminach spotkań będziemy informować na bieżąco.
 

09-02-2016 18:45:32

GRUPA WSPARCIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie zaprasza rodziny zastępcze

do udziału w organizowanych grupach wsparcia.

Celem powstałej grupy wsparcia dla rodzin zastępczych jest wzajemna pomoc jej członków w rozwiązywaniu wspólnych problemów i trudności, wynikających z faktu pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

Spotkania w ramach grupy samopomocy stanowić będą miejsce wymiany doświadczeń oraz otrzymywania wsparcia i siły płynącej ze strony uczestników grupy. Stałym elementem spotkań będzie psychoedukacja, prezentowana w formie miniwykładów, prezentacji, warsztatów prowadzona przez specjalistów.

Spotkania grup wsparcia będą organizowane raz w miesiącu w terminach:

1.   16.02.2016r., godz. 16:00

2.      15.03.2016r., godz. 16:00

3.      19.04.2016r., godz. 16:00

4.      17.05.2016r., godz. 16:00

5.      14.06.2016r., godz. 16:00

Najbliższe spotkanie odbędzie się dnia 16 lutego 2016r. o godz. 16:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, sala 15. Tematem zajęć będzie: „Skuteczna komunikacja: jak mówić do dzieci żeby nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły ”.

Kolejne tematy spotkań będą zgodne ze zgłaszanymi oczekiwaniami i potrzebami osób zainteresowanych. Istnieje, po uprzednim uzgodnieniu/zgłoszeniu, możliwość zapraszania specjalistów z interesujących dziedzin na grupę wsparcia.

01-02-2016 13:12:38

PROGRAM: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”


!!! OGŁOSZENIE O KONKURSIE !!!

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

 

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

Ponadto w konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).

 

Treść ogłoszenia konkursowego dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz na stronach internetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego


«
21-12-2015 22:17:07

JASEŁKA 14.12.2015 r.

Dnia 14 grudnia 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie po raz kolejny zorganizowało Jasełka i spotkanie z Mikołajem dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu augustowskiego. Miejscem spotkania był Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej. Uroczystość uświetniło przedstawienie jasełkowe w wykonaniu podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej.

Podobnie jak w ubiegłych latach serdeczne podziękowania należą się sponsorom, którzy tak hojnie zechcieli nas wesprzeć w tym przedsięwzięciu. To głównie dzięki ich ofiarności można było przygotować 60 upominków dla dzieci z rodzin zastępczych.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wraz z rodzinami zastępczymi dziękują wszystkim darczyńcom oraz osobom, które ufundowały paczki i zaangażowały się w organizację Jasełek i spotkania z Mikołajem

Nasze podziękowania kierujemy do:

- Centrum Budowlanego Koszewscy, Augustów;

- Zakładu Piekarniczego Jerzy Bernatowicz, Augustów;

- Restauracji „Pod Jabłoniami, Augustów;

- „Rozbud” A. Łapiński, Augustów;

- „Transdźwig „ Zawadzcy, Augustów;

- Nadleśnictwa Augustów;

- Dobkowski Paliwa, Augustów.

Bardzo serdecznie dziękujemy Marii Kiłyk Siostrze Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej za  udostępnienie nam sali, w której możliwe było zorganizowanie spotkania.

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Transportowemu Necko Augustów, za transport dzieci z rodzin zastępczych wraz z opiekunami do miejsca spotkania.

Dzięki Państwu ten dzień był niezwykle wyjątkowy, a na twarzach dzieci widniał szeroki uśmiech!

 Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

09-06-2015 11:17:38

„Przyroda w świecie marzeń… dzieci i młodzieży”- podsumowanie III edycji konkursu plastycznego

„Przyroda w świecie marzeń… dzieci i młodzieży”            

        Dnia 01.06.2015r.  o godzinie 13:00 w Nadleśnictwie Płaska w Żylinach odbyło się podsumowanie III edycji konkursu plastycznego pt. „Przyroda w świecie moich marzeń” zorganizowanego przez Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie oraz Nadleśnictwami Augustów, Płaska oraz Szczebra. W konkursie brały udział dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z powiatu augustowskiego.           
       
W konkursie udział wzięły 53 osoby, które przekazały 58 prac, technika dowolna ale najwięcej było prac malowanych i rysowanych. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe (przedszkola i młodsi, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła średnia i wyższa).
Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom wraz z upominkami, nagrody za miejsca I, II i III były bogatsze. Sponsorami nagród były nadleśnictwa powiatu augustowskiego.            
       
Było nas ponad 70 osób z różnych części powiatu, a wszyscy czuli się tak jakby znali się od dawna. Część oficjalną rozpoczął przedstawiciel Nadleśnictwa Płaska- Leszek Bejm. Przywitał on dzieci i młodzież wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości (m.in. ks. Wojciecha Jabłońskiego- Proboszcza parafii w Studzienicznej, Dorotę Piechowską
z Nadleśnictwa Płaska, Romana Rogozińskiego z Nadleśnictwa Augustów, Pawła Glińskiego z Nadleśnictwa Szczebra, Zdzisława Wasilewskiego- Dyrektora PCPR w Augustowie oraz Alinę Saczek- przedstawiciela Stowarzyszenia „Pomóż Sobie” z Lipska
). Następnie przemówił ksiądz Wojciech oraz Dyrektor PCPR. 
           
       
Uroczystość została wzbogacona występem Karola Wolskiego, który zaśpiewał dwie piosenki Elvisa Presleya (aktora i kabareciarza z Krakowa, który występuje w Grupie Rafała Kmity). 
           
      
Następnie wręczono wszystkim uczestnikom pokaźne nagrody (książki, gry planszowe, albumy, kolorowanki, czapki z daszkiem oraz inne gadżety związane z przyrodą). Wszystkie nagrody zostały za sponsorowane przez nadleśnictwa powiatu augustowskiego.
        Specjalną nagrodą był aparat fotograficzny zakupiony przez Dyrektora PCPR w Augustowie za urodę pracy, estetykę, kreatywność, wykonanie i pomysłowość dla Pawła Kowalskiego. Pozostałe nagrody były wręczane przez Karola Wolskiego, który chętnie pozował z dziećmi do zdjęć.
        Kolejnym punktem podsumowania było ognisko z kiełbaskami, podawane były prosto z rusztu i smakowały niesamowicie. Były rozmowy, zdjęcia i zabawy na placu. Dzieci wraz z opiekunami miały możliwość spaceru po ścieżce edukacyjnej, zabaw w lesie.
       
Czas unikalnego klimatu szybko minął, pełni pozytywnych wrażeń i emocji wracaliśmy do domów aby nabrać sił do kolejnych zadań mających na celu integrację społeczną różnych środowisk, udzielenie informacji o funkcjonowaniu rodzin zastępczych oraz zachęcenie mieszkańców do włączenia się w troskę o dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej i stworzenie im przyjaznego domu poprzez podjęcie się odpowiedzialnej funkcji rodzica zastępczego do czego gorąco zachęcamy.
       
Dziękujemy Panom Nadleśniczym: Leszkowi Skubis, Wojciechowi Stankiewiczowi oraz Tadeuszowi Wasilewskiemu. A w szczególności chciałbym podziękować Pani Dorocie Piechowskiej, Panu Romanowi Rogozińskiemu oraz Panu Pawłowi Glińskiemu za super przyjemną i bezproblemową współpracę. 

                                                                                                                       Łukasz Zubkiewicz

Zapraszamy także do przeczytania artykułu o konkursie z Augustowskiego Reportera:
http://augustowskireporter.pl/aktualnosci/3349-rozwijac-sie-i-spelniac-marzenia.html
 
25-02-2015 12:58:04

AKTYWNY SAMORZĄD - KOMUNIKAT I 2015 rok

!!! UWAGA !!!

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (...)",  co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
Modułu I -  dnia 30 sierpnia 2015 r.
Modułu II:

- dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),

- dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

 Więcej informacji na stronie: www.pfron.org.pl w dziale: KOMUNIKATY .